Политика за поверителност и защита на личните данни

Информация за нас
„МИКРОСИСТЕМИ“ ООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК 103823221, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к.“Чайка“ бл.15, тел: 0878480157; e-mail:  office@mikrosistemi.com

„НС МИКРОСИСТЕМИ“ ООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК 103983432, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к.“Младост“ бл.148, тел: 08788480157; e-mail: office@mikrosistemi.com.

Събиране на лични данни
Ако имаме нужда от Вашите лични данни, за да се свържем с Вас или да Ви предоставим продукт или услуга, която Вие сте поискали (например заявка за закупуване на продукт или предоставяне на услуга, заявка за оферта), то тогава Вие ще бъдете помолени да предоставите своите данни. Личните данни, които събираме могат да включват Вашето име и обръщение, телефон, имейл и адрес за връзка.

Вашите лични данни могат да бъдат събирани:
 • на хартия – при посещение в офисите ни с цел закупуване на наши продукти или договаряне на услуги;
 • чрез нашия сайт с адрес http://mikrosistemi.net/;
 • по телефона;
 • по имейл;
Употреба на личните данни
В изпълнение на свои законови задължения, обработваме данните Ви за да спазим задълженията, които са предвидени в следните нормативни актове:
1. Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
2. Задълженията ни като фирма, регистрирана в БИМ за сервизно обслужване на фискалните устройства, съгласно Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

В изпълнение на свои законови задължения, обработваме данните Ви за следните цели:
 • Издаване на фактури и гаранционни карти при закупуването на стоки и/или услуги;
 • Изготвяне на договори за закупуване и/или сервиз;  
 • Изпращане на куриерска пратка със закупена стока и/или услуга, които сте закупили по електронен път;
 • Предоставяне на информация на клиента за извършени от него покупки и/или ползвани от него услуги;
 • По запитване/искане/проверка от компетентен орган;
 • За извършване на счетоводен и данъчно–осигурителен контрол от съответните компетентни органи; 

В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него. Данните, които обработваме, включват: основни лични данни като имена, телефон и електронен адрес.

Предоставяне на лични данни на трети лица
1. Възможно е да разкрием личните Ви данни на доставчици на куриерски услуги, с цел доставяне на услуги и/или артикули, които сте закупили по електронен път от дружеството;
2. Може да предоставим Вашите данни за осъществяване на задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство, чрез използването на външни услуги на специализирани в посочените области компании, с оглед на изпълнение на възложените им по договор задължения и отговорности.
3. Ние може да предоставим Вашите данни на други трети страни само и единствено, когато е нужно поради изискване на закона.

Употреба на „бисквитки“
Ние използваме “бисквитки”, за да събираме определена информация от всички потребители. Ние използваме информация, събирана чрез бисквитки, за да разработваме статистически анализи, като например времето, което потребителите прекарват на Сайта и страниците, които посещават най-често. Тези обобщени статистически данни не включват лична информация.
Ако предпочитате да не получавате “бисквитки” докато разглеждате Сайта, бихте могли да ги откажете, като настроите Вашия интернет браузър.

Как защитаваме Вашите лични данни
За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, включително паролизиране на устройства, в които се съхраняват лични данни, заключваща система, договор за охранителни услуги, обучение на персонала за работа с лични данни и др.

Кога изтриваме Вашите лични данни
По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, след прекратяване на договорните ни отношения, но не ги изтриваме преди изтичане на нормативно определените задължителни срокове:
 • по Закона за счетоводството, сроковете за съхранение и обработка на счетоводни данни са: ведомости за заплати – 50 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация – три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.
 • по Закона за задълженията и договорите, давностните срокове за предявяване на претенции са 5 години.
 • по Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, като сервизна фирма сме длъжни да съхраняваме досиетата на ФУ, за които договорите за сервизно обслужване са прекратени, в 5-годишен срок от датата на прекратяването. 
 
Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни
Право на информация:
Вие имате право да поискате:
 • информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до вас, поне в случаите на автоматизирани решения.

Право на корекция:
В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:
 • да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
 • да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Право на възражение:
По всяко време имате право да:
 • възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
 • възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Право на ограничаване на обработването:
Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:
 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; 
 • повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

Право на преносимост на данни:
Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и обработването се извършва автоматично.

Право на жалба:
В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. ще можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.
Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказваме достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.