КАКВИ СОФТУЕРИ МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВАТ ТЪРГОВЦИТЕ СЛЕД НАРЕДБА №18?

Фирма Микросистеми ООД е официален дистрибутор на одобрения от НАП софтуер за управление на продажбите СУПТО MISTRAL V3.

Мистрал софтуер за управление на продажбите в търговските обекти отговаря напълно на изискванията, заложени в НАРЕДБА № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти  чрез фискални устройства.

Мистрал софтуер е включен в публичния електронен списък на НАП с лицензирани софтуери за управление на продажби в търговските обекти под номер 4, 138 и 212

 Върни се горе
Каква кранова везна трябва да притежават лицата, които са лицензирани за проверка на повдигателни съоръжения?

Кранова везна за технологични цели със свидетелство за калибриране, издадено от лицензирана лаборатория.

 Върни се горе
Какво представлява ФУВАС?

ФУВАС е Фискално устройство, вградено в автомат на самообслужване. То не издава фискална бележка на хартиен носител, а само я изобразява на дисплея. Съгласно Параграф 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба N: Н-18, т. 10 - "автомат на самообслужване" е всяко устройство - електронно, електрическо и/или механично, позволяващо на потребителя да получи от автомата срещу заплащане на принципа на самообслужване стоки и/или услуги, включително и услуги с развлекателен характер.

 Върни се горе
Какъв е крайният срок за вграждане на фискални устройства в автоматите за самообслужване?

Продажбите на услуги с развлекателен характер и продажбите на стоки, извършвани чрез автомати на самообслужване, се регистрират и отчитат от Фискални устройства вградени в автомат на самообслужване (ФУВАС). Крайният срок  е 31.10.2012 г.

 Върни се горе
Какво представлява КЛЕН?

КЛЕН е Контролна Лента на Електронен Носител под формата на сменяема памет, която ще съхранява точно копие на отпечатаните от ФУ документи в електронен формат.

 

 Върни се горе
В обекта, в който работи моето устройство няма достатъчно покритие. Какво ще се случи, когато връзката с НАП прекъсне? Ще блокира ли ФУ?

Преди всичко Ваше задължение е да подберете оператор, който осигурява достатъчно добро покритие в обекта. Връзката с мобилния оператор ще се проверява от ФУ, като при липса на връзка за период от 3 последователни дневни отчета (3 работни дни), системата ще бъде блокирана за регистриране на продажби до осъществяване на връзка.

 Върни се горе
Какво точно изпраща данъчният (ДТ) терминал към НАП?

В нормален режим на работа, ДТ събира дневните отчети от ФУ и през 30 дни ги изпраща на сървърите на НАП. В случай, че органите на НАП решат да ви наблюдават по-интензивно могат да сгъстят периода на изпращане на дневни отчети или дори да изискват по няколко информационни отчета дневно.

 Върни се горе
Как се реализира връзката на Фискално устройство с НАП?

Дистанционната връзка между ФУ и НАП се осьществява чрез използване на преносна мрежа на избран от Вас мобилен оператор, по изградена за целта VPN мрежа.

Всеки мобилен оператор осигурява постоянна свързаност на своята VPN мрежа със сървър на НАП.

 

Вие се свързвате с мобилния оператор, като използвате специална SIM карта, предназначена само за данни и ограничена в мрежата за връзка само с НАП. Тази SIM карта може да се използва само с вашето устройство след регистрация в НАП.

 

 Върни се горе
Ползвам ли данъчни облекчения за покупка на касов апарат?

ДА. Съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане можете да намалите печалбата си със стойността на касовия апарат.

 Върни се горе
Как да изберем баркод четец

В зависимост от вашите нужди, степента на натовареност и качеството на прочитаните щрих кодове е необходимо да изберете правилно търсения от Вас четец, тъй като разликата в спецификациите на различните модели, както и разликата в цените е голяма.

 Върни се горе
Какво е необходимо за регистрация на касов апарат

При регистрация на касов апарат (ЕКАФП) е необходимо: 
- Да знаете дали ЕКАФП е одобрен от БИМ (В паспорта на ЕКАФП на една от първите страници е записан номер на свидетелство и до кога важи съответното свидетелство).
- Оригинал на паспорта на ЕКАФП.
- Свидетелство за регистрация на ЕКАФП (Издава се от сервизната фирма и се заверява от съответното поделение на НАП).
- Договор със сервизна фирма (притежаваща удостоверение за съответният тип ЕКАФП) за абонаментно сервизно обслужване.
- Фискален касов бон, показващ нормалната работа на ЕКАФП

 Върни се горе
Къде мога да видя одобрените модели фискални устройства (ФУ)?

На страницата на НАП е представен Регистъра на одобрените модели Електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП) и Фискални принтери (ФПр).
http://portal.nap.bg/ospage?id=206

 Върни се горе