22.03.2022 Одобрен за финансиране проект по ОПИК 2014-2020 - BG16RFOP002-2.089-5722-C01

22.03.2022
Одобрен за финансиране проект по ОПИК 2014-2020 - BG16RFOP002-2.089-5722-C01

 

На 21.03.2022 г. бе сключен Административен договор № BG16RFOP002-2.089-5722-C01 между „Микросистеми“ ООД и Министерство на иновациите и растежа, в чиято структура е Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”
по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ и приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“.

 

Наименование на проекта: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Проект № BG16RFOP002-2.089-5722-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. е финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на обща стойност 50 000.00 лв.

 

Кратко описание на проекта: Подкрепа на „Микросистеми“ ООД, като част от българските малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

 

Цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, в частност на „Микросистеми“ ООД, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Резултати от изпълнението на проекта: Постигнат положителен ефект по отношение на стопанската дейност на „Микросистеми“ ООД, като част от българските малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, продължаване на дейността и осигуряване на стабилност на работни места, чрез осигурения оперативен капитал по проекта.