Касови книги

Книги за касов апарат, прошнуровани.

За всеки ден, през който във фискалното устройството са регистрирани продажби се отпечатва пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет.

Отчетите се съхраняват в Книга за дневните финансови отчети за календарната година, водена в единствен екземпляр за всяко ФУ, съдържаща страници за всеки календарен ден, прономерована и прошнурована.

На първа страница на книгата се отразяват данните на търговеца, наименованието и адресът на търговския обект, описват се кочаните с 

касови бележки и данни от въвеждане в експлоатация, индивидуалните номера на ФУ, както и промените на данните в деня на настъпване.

Книгата се съхранява в търговския обект.

Дните, в които търговският обект не е работил, се вписват в книгата с текст "неработен ден", удостоверено с подпис.

Дните, в които не са регистрирани продажби, подлежащи на регистрация, се вписват в книгата с текст "няма регистрирана продажба" за съответната дата, удостоверено с подпис.

В случай на загубване, кражба, унищожаване на ФУ и/или на книгата търговецът е длъжен в срок до 3 работни дни от настъпване на събитието да уведоми за това компетентната ТД на НАП, а в случаите, свързани с ФУ - и сервизната фирма.