Касови бележки

Продажбите се документират с касови бележки от кочан в случаите на:

  • Спиране на захранващото напрежение;
  • По време на ремонт на ФУ за вписаното в паспорта време;
  • При регистрирана кражба на ФУ за срок не по-дълъг от 7 дни;
  • Извършване на експертиза на ФУ от БИМ;

Касова бележка от кочан се издава в два екземпляра.

Кочанът с касови бележки се прономерова и прошнурова.

На първа страница в касовата книга се посочват началният и крайният номер на касовите бележки в кочана.

Не се допускат касови бележки с повтарящи се или липсващи номера.

За всяко ФУ се осигурява отделен кочан с касови бележки на гърба, на който предварително се изписва индивидуалният номер на устройството.