Сторно касови бележки

Касова бележка от кочан с надпис "СТОРНО" документира:

  • корекция при връщане на стока;
  • рекламация на стока;
  • грешно натрупване след приключена сметка на клиента (сторно операция).

Касова бележка от кочан с надпис "СТОРНО" съдържа следните реквизити: номер, дата и час на издаване на фискалната касова бележка, по повод на която се издава сторно документът, причината за сторно операцията и данни за клиента (единен идентификационен код по БУЛСТАТ, наименование, седалище и адрес за кореспонденция), когато последният е едноличен търговец или юридическо лице.

Касова бележка от кочан се издава в два екземпляра.

Кочанът с касови бележки се прономерова и прошнурова.

На първа страница в касовата книга се посочват началният и крайният номер на касовите бележки в кочана.

Не се допускат касови бележки с повтарящи се или липсващи номера.

За всяко ФУ се осигурява отделен кочан с касови бележки на гърба, на който предварително се изписва индивидуалният номер на устройството.