Datecs DP 65 - KL

Фискално устройство за вграждане в автомат на самообслужване - ФУВАС

Възможностите на DATECS DP-65 KL са съобразени с изискванията за финансова отчетност на про­даж­би­те на сто­ки (про­даж­ба на сту­де­ни и топ­ли на­пит­ки, хра­ни, иг­рач­ки и дру­ги), из­вър­ш­ва­ни чрез ав­то­ма­ти на са­мо­об­с­луж­ва­не.

ФУВАС отговаря на изискванията на Наредба Н18 на Министерство на финансите, като осигурява дистанционна връзка с НАП чрез GPRS, пълна отчетност за реализирания оборот, както за лицата, извършващи продажби чрез автомати за самообслужване, така и за нуждите на органите по приходите.


ФУВАС
Параметри
Поддръжка

Състои се от:

Метална кутия - не се деформира от високите температури, които се получават във вендинг машините, които са изложени на директна слънчева светлина;.

Собствено захранване – ФУВАС DP-65KL се захранва от 220 V, които са налични във всяка вендинг машина.

 Вандалоустойчива антена

Водоустойчив дисплей – дисплеят на DP-65KL е поставен в метална кутия със защитно стъкло и се монтира с водонепроницаеми уплътнения. В кутията на дисплея е поставен специален датчик, който регулира контраста на дисплея в зависимост от околната среда.

ПРОГРАМИРАНЕ, ФИСКАЛИЗАЦИЯ И МОНТАЖ НА ФУВАС, СЪОБРАЗЕН С ВИДА НА АВТОМАТА. КАЧЕСТВЕНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НИСКИ ЦЕНИ.